Одржување на станбените и деловните објекти

За да можете нормално да ги користите заедничките простории, делови и апарати во станбените и деловните објекти потребно е одржување на техничката исправност на истите. Во договорените рокови и квалитетно ги извршуваме сите одржувачки работи, кои заедно со станарите сме ги предвиделе во годишниот план за одржување.

Тековни - редовни одржувања

- поправка на малите неисправности во заедничките делови, простории и апарати (врата, сензори, домофони, лифтови, светилки, алармни уреди и др.)

- надзор на функционалноста на противпожарната опрема, топлотната станица, водоводната инсталација и канализација

- надзор на употребата на заедничките простории и по потреба координација со повластени претставници

- преглед на објектот, по потреба планирање на потребните одржувачки работи и реновирања.

Периодично - серисно одржување

Сервисните работи опфаќаат периодичен стручен надзор на работењето и отстранување на дефектот и по потреба заменување на апаратите

- лифтовите за луѓе и лифтовите за товар

- топлотните и хидрофорните станици

- системите за климатизација и вентилација

Големината на работите за одржување на објектите ги донесуваат сопствениците сами, пришто им нудиме стручна помош.

Генерално одржување - реновирање

Се грижиме за целосно реновирање на вашите објекти: од идеја, преку нацрт до изведба.

- нудиме целосен инжинеринг при реновирањето

- советуваме во поглед на техничкото извршување на реновирањето

- припремаме предлог на средствата и вршиме збирање на финансиските средства

- го избираме најповолниот изведувач

- вршиме надзор над работите поврзани со реновирањето

Одржување на станови и деловни простории

На сите наши станари им обезбедуваме брза помош при работи поврзани со одржување и реновирање на станови, мали и големи поправки во становите. Решение за сите мали и големи работи на едно место

- столарски работи

- водо-инсталатерски работи

- електро-инсталатерски работи

- градбени работи (рушење, ѕидање, малтерисување)

- керамичарски работи

- молерски работи

- стручна и техничка помош